Milí návštevníci, vitajte v obecných aktualitách. Tu nájdete aktuálne oznamy, týkajúce sa života v obci, pozvánky na stretnutia a rôzne akcie, ale aj drobnú inzerciu, ktorá je tu pripravená pre Vás.

Opatrovateľská služba v našej obci

Obec Lipová oznamuje občanom že v rámci projektu Podpora opatrovateľskej služby, obec získala financovanie opatrovateľskej služby. Cieľom projektu je umožniť občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, občanom s nepriaznivým zdravotným stavom a seniorom zotrvať vo svojom rodinnom prostredí s náležitou odbornou pomocou.

Čítať ďalej: Opatrovateľská služba v našej obci

Voľby prezidenta SR 2019 - zverejnenie emailovej adresy pre delegovanie členov a náhradníkov komisií

Obec Lipová v súlade s § 102 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Čítať ďalej: Voľby prezidenta SR 2019 - zverejnenie emailovej adresy pre delegovanie členov a náhradníkov komisií

Kurz opatrovania

Začiatkom januára 2019 otvára Slovenský červený kríž v Nových Zámkoch akreditovaný KURZ OPATROVANIA v rozsahu 226 hodín. Cena kurzu na osobu: 250 €, možnosť preplatenia kurzu pre nezamestnaných v evidencii na Úrade práce cez RE-PAS.

Čítať ďalej: Kurz opatrovania

Výzva na predkladanie žiadostí MAS CEDRON-NITRAVA

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie žiadostí MAS CEDRON-NITRAVA

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

Čítať ďalej: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

Trojkráľový spomienkový koncert - video

Zostrih videa z Trojkráľového spomienkového koncertu si môžete pozrieť tu.

Nahlasovanie zmien v dani z nehnuteľnosti a dani za psa 2019

Vážení občania v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, je potrebné podať na tunajší úrad daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti,

Čítať ďalej: Nahlasovanie zmien v dani z nehnuteľnosti a dani za psa 2019

Informácie pre voliča - voľby prezidenta SR

Čítať ďalej: Informácie pre voliča - voľby prezidenta SR

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019

Čítať ďalej: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019

Podkategórie