Nádvorie našej základnej školy zdobí symbol Lipovej...

Ako zanechať za sebou STOPU? Ako dať ostatným o sebe vedieť? Ako vniesť medzi deti ducha tradície, histórie či kultúry? Ako priblížiť staré remeslo našich predkov? Ako rozvíjať fantáziu, cítenie, spojenie s prírodou? Ako si cibriť dotyk rukou? Ako nás spojiť...?

Základná škola, Lipová 183 mala 9.11.2021 na všetky tieto otázky jednu a zároveň jedinečnú odpoveď. Stala sa súčasťou projektu Nitrianskeho samosprávneho kraja a zrealizovala projekt LIPA – naše srdce.

Čítať ďalej: Nádvorie našej základnej školy zdobí symbol Lipovej...

Upozornenie pre daňovníkov a poplatníkov

Obec Lipová ako správca miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upozorňuje poplatníkov a daňovníkov, ktorí si nesplnili svoju povinnosť a neuhradili miestny poplatok za komunálne odpady, daň z nehnuteľností alebo daň za psa na rok 2021 podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, aby tak urobili čo najskôr. Najvhodnejšou formou v súčasnom pandemickom období je uhradiť poplatok a dane bankovým prevodom. Všetky údaje potrebné k bezhotovostnej platbe sú uvedené v rozhodnutí o vyrubení poplatku alebo dane. Ak takáto možnosť nie je, môže sa poplatok a dane uhradiť v pokladni obecného úradu v hotovosti alebo platobnou kartou.

Poriadok bohoslužieb od 08.11. do 14.11.2021

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 08.11. do 14.11.2021

Poriadok bohoslužieb od 01.11. do 07.11.2021

Čítať ďalej: Poriadok bohoslužieb od 01.11. do 07.11.2021

Pripravujeme realizáciu "Dodatku č.1 k Územnému plánu obce Lipová"

Dňa 09.09.2020 uznesením č. 140/2020 Obecné zastupiteľstvo v Lipovej schválilo zámer vyhotovenia "Dodatku č.1 k Územnému plánu obce Lipová". Obec Lipová oznamuje dotknutým orgánom: organizáciám, fyzickým ako aj právnickým osobám podieľajúcim sa na využívaní územia obce Lipová, že prípadné požiadavky na zapracovanie zmien funkčného využitia parciel patriacich do katastrálneho územia Ondrochov a katastrálneho územia Mlynský Sek do "Dodatku č. 1 k Územnému plánu obce Lipová", ktorý Obec Lipová plánuje realizovať v roku 2022, je možné doručiť v písomnej podobe, osobne, poštou alebo emailom ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) na obecný úrad v Lipovej do 31.12.2021.

Dotazník záujmu o obecné nájomné byty v Obci Lipová

Vážení občania, v rámci zisťovania záujmu o obecné nájomné byty v Lipovej, v časti Mlynský Sek, Vás žiadame o nahlásenie záujmu o tieto byty na tunajší obecný úrad do 19.11.2021. Nahlásiť záujem môžete písomne, e-mailom alebo osobne na Obecnom úrade v Lipovej v dotazníku, ktorý je možné si stiahnuť na tomto odkaze alebo vyplniť priamo na obecnom úrade.

Čítať ďalej: Dotazník záujmu o obecné nájomné byty v Obci Lipová

Oznam ZsVS - stav vodomeru

Západoslovenská vodárenská spoločnosť žiada občanov v časti Mlynský Sek o nahlásenie stavu vodomeru pracovníkovi vodární na telefónne číslo 0911 784 276.