Výzva na predkladanie žiadostí MAS CEDRON-NITRAVA

Čítať ďalej: Výzva na predkladanie žiadostí MAS CEDRON-NITRAVA

Trojkráľový spomienkový koncert - video

Zostrih videa z Trojkráľového spomienkového koncertu si môžete pozrieť tu.

Informácie pre voliča - voľby prezidenta SR

Čítať ďalej: Informácie pre voliča - voľby prezidenta SR

Kurz opatrovania

Začiatkom januára 2019 otvára Slovenský červený kríž v Nových Zámkoch akreditovaný KURZ OPATROVANIA v rozsahu 226 hodín. Cena kurzu na osobu: 250 €, možnosť preplatenia kurzu pre nezamestnaných v evidencii na Úrade práce cez RE-PAS.

Čítať ďalej: Kurz opatrovania

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

Čítať ďalej: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti a upovedomenie o začatí konania

Nahlasovanie zmien v dani z nehnuteľnosti a dani za psa 2019

Vážení občania v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, je potrebné podať na tunajší úrad daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti,

Čítať ďalej: Nahlasovanie zmien v dani z nehnuteľnosti a dani za psa 2019

Kalendár akcií 2019

Obec Lipová

Prehľad kultúrnych a spoločenských podujatí v roku 2019

Čítať ďalej: Kalendár akcií 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019

Čítať ďalej: Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2019

Novoročný príhovor

Čítať ďalej: Novoročný príhovor